Tasfiye Halinde S.S. Yesilbaglica Konut Yap? Kooperatifi

Go to content

Main menu:

Tasfiye karar?ndan sonra ?stifa eden üyeler ile ilgili Bakanl?k g?rü?ü

*******************************

D U Y U R U


Say?n üyemiz,

Say?n üyemiz, Tasfiye halinde olan kooperatifimizin banka hesaplar? üzerine haks?zl??? mahkemeye ta??nm?? olan bir icra konmu?tur.

Yeni s?k?nt?lar olu?mamas? i?in ?demelerinizi kooperatifimiz bürosuna yapman?z? ?nemle rica ederiz.

Detayl? bilgi i?in lütfen kooperatif y?netimi ile ileti?ime ge?iniz.

Sayg?lar?m?zla.

Tas. Hal. S.S. Ye?il Ba?l?ca Konut Yap? Koop.
Y?netim Kurulu***********************

 
 
Back to content | Back to main menu